Rejestr wpłat

Rejestr wpłat

Rejestr wpłat na rzecz Komitetu Wyborczego Wyborców Bogdana Bardzika wpłat o wartości przekraczającej łącznie od jednej osoby fizycznej kwotę minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, obowiązującym w dniu poprzedzającym dzień ogłoszenia o zarządzeniu wyborów.

Rejestr wpłat – do pobrania